تنها وزیر زن احمدی نژاد، فرزند افسر رکن دوم ارتش شاهنشاهی و همسر حسین شریعتمداری است. ماری کلود دکامبز روزنامه نگار و کارشناس مسائل ایران  …


شهروند ۱۲۴۶  پنجشنبه ۱۰ سپتامبر  ۲۰۰۹


 

لوموند: تنها وزیر زن احمدی نژاد، فرزند افسر رکن دوم ارتش شاهنشاهی و همسر حسین شریعتمداری است. ماری کلود دکامبز روزنامه نگار و کارشناس مسائل ایران طی مقاله ای در شماره ۴ سپتامبر لوموند، روزنامه عصر فرانسه با اشاره به تصویب صلاحیت های هجده وزیر کابینه می نویسد: اکثریت قریب به اتفاق وزرای کابینه جدید از سه نهاد امنیتی، سپاه پاسداران و نیروهای بسیج انتخاب شده اند.


لوموند در همین رابطه گزارشی را نیز به تنها وزیر زن کابینه یعنی مرضیه وحید دستجردی کابینه ارائه میدهد و  می نویسد:  خانم"مرضیه وحید دستجردی" از کامل ترین نمونه های تکنوکرات های جدید رژیم اسلامی است. پزشکی با عقاید افراطی اصولگرائی و پیچیده در چادری سیاه رنگ که رئیس بیمارستان روئین تن بوده است. او از مدتها قبل به عنوان یک نتیجه و محصول مکتب نظام اسلامی برای یک کار حرفه ای در نظر گرفته شده بود.

او فرزند یکی از افسران اداره دوم (حفاظت اطلاعات) ارتش شاهنشاهی است. این افسر در مسیر حوادثی به انقلاب پیوست و پس از مدتی خدمت به نظام به عنوان رئیس شهربانی منصوب شد که بعد  در یک سوءقصد کشته شد.

علاوه بر آن به نوشته لوموند برادر وزیر جدید بهداشت ، "مصطفی از فرماندهان سپاه پاسداران است و مهمتر از آن همسر او کسی نیست جز حسین شریعتمداری نظریه پرداز اصولگرایان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه  کیهان تهران، شخصی که خود دادخواست اولیه را علیه اصلاح طلبان قبل از دادگا هها صادر و حتی حکم میدهد."

مرضیه وحیدی دستجردی جدیدا خواستار اجرای طرح  نوآورانه نقش زنان به عنوان مکمل نقش مردان شده است، کسی که چند سال پیش، وقتی یک نماینده جوان مجلس اسلامی ایران بود نظریه جدائی زنان و مردان در بیمارستان ها و مراکز بهداشت را مطرح و خواستار اجرای آن شده بود.