زمینه‌های جنبش دانشجویی در ۱۸ تیر/مهرداد درویش‌پور

بار ديگر در آستانه سالگرد خيزش ۱۸ تير ۱۳۷۸ اين پرسش پيش رو است که آيا جنبش دانشجوئی ۱۸ تير به دليل “تندروی های” آن شکست خورد و يا خيزشی بود که برغم سرکوب آن در زايش و رويش نيروی سوم هواه خواه دمکراسی، سکولاريسم و چالشگر اقتدار…