فروپاشی کنگره ایرانیان کانادا، سرانجام لابی گری/ آرشاک شجاعی ـ شهرام نامورآزاد

زمانی که بر ایرانیان کانادا روشن گردد که نهاد کنگره آنان در پی لابی گری است بلافاصله اعتبار و ارزش آن نهاد از چشم آنان فرو فتاده و سقوط خواهد کرد. بدیهی است که تمامی ایرانیان مهاجر بنا بر کاستی هایی که هر کدام به نوعی در زادگاه مادری با آن روبرو بوده اند به کشور کانادا کوچ کرده اند. بنابراین اکنون که از آن کاستی ها و محیط های تبعیض آمیز….