ماه: دسامبر 2020

گفت و گو با کارگردان و تهیه کننده فیلم نسرین به مناسبت نمایش ویژه فیلم نسرین بوسیله دوستداران نسرین ستوده در کانادا و آمریکا در ۱۸ دسامبر

: نقش ایرانیان مهاجر در موفقیت و تاثیر این فیلم اساسی است چون این فیلم تماما در جهت پشتیبانی از نسرین و سایر کوشندگان در معرض خطر ایران است.

Read More