زندگی کوتاه است و مرگ در آستانه‌ی در منتظر!/ عباس شکری

پرسش اکنون این است که آیا همه‌ی ما بدون دیدن این تحول‌ها می‌توانیم به دوره‌ای برسیم که خود نیز دوران دیگری است با تعریف‌های ویژه خود؟