ریشه های مخمصه/امیر شفقی

سئوالی که این روزها ذهن هر ایرانی را به خود مشغول کرده و پاسخ روشنی به آن داده نمی شود این است که مشکل ما چیست که چنین گرفتار گرفتاری شده ایم