سیر تاریخی قدرت روحانیون/امیر شفقی

منشا توانستن انجام هر کاری، چه امور روزمره و عادی و چه کارهای بزرگی مانند کشورداری قدرت است. برای اینکه بتوان کاری را انجام