استثنایی به نام عباس جوانمرد!/حسن زرهی

ایران آدم بزرگ زیاد ندارد، در نتیجه آدم بی درنگ دلش می خواهد حال که این طور است به همین شمار اندک دل خوش کند و امیدوار باشد آیندگان