کنگره ایرانیان کانادا: در کنار مردم یا در برابر آن؟/ فرح طاهری

کاری که ما سعی کرده ایم انجام دهیم این بوده که جامعه ی ایرانی را در واقع درگیر مسائل روزمره ی زندگی شان در جامعه کانادا کنیم. تشویق کنیم در انتخابات که حق مسلم ماست، شرکت کنند و کاندیداهایشان را بشناسند. ایرانی ها را با سیستم سیاسی اینجا آشنا کنیم