استعفای سه تن از اعضای هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا

در تاریخ 15 جون 2012، رئیس کنگره ایرانیان کانادا، دکتر فرخ زندی، استعفای سه تن از اعضای هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا را پذیرفت. آقای مهرداد خلیلی، خانم شعله خلیلی و خانم نیاز سلیمی استعفاهای خود را روز 12 جون 2012 ارائه داده بودند….