فرزانه جان نامه ات از بهشت رسید

 خیلی طول کشید تا کلمات را پشت سر هم ردیف کنم. می خواستم بگویم که تو سپیدی. سپیدی که دیدن نمی خواهد، سپیدی که گفتن نمی خواهد. شهروند ۱۲۴۲  پنجشنبه ۱۳ آگوست  ۲۰۰۹   خیلی طول کشید تا کلمات را پشت سر هم ردیف کنم. می خواستم بگویم که تو سپیدی. سپیدی که دیدن نمی … ادامه خواندن فرزانه جان نامه ات از بهشت رسید