گفت وگوی شهروند با باقر مرتضوی نویسنده ی “حلقه‌ی گمشده سیروس نهاوندی”

نهاوندی به ما تهمت نمی­زد، بلکه می‌خواست ما را به طور کامل نابود کند، امری که تا حدودی در این کار موفق هم شد. در این راه اسنادی که به مرور جمع‌آوری کرده بودم، به ویژه نامه‌های سیروس نهاوندی، مرا در انجام کارم مُصرتر کرد. به فکرم رسید تا با کسانی که با سیروس نهاوندی رفیق سازمانی بودند و زمانی فعالیتی مشترک داشتند، درباره او و کارهایی که می‌کردند، به گفت‌وگو بنشینم….