حقایق تاریخی در روابط ترک ـ ارمنی*/ ترجمه: علی قره جه لو

اموال و زمین های ارمنی های کوچ داده شده ثبت و تحت حمایت قرار گرفت. اشیاء منقول که احتمال خراب شدن شان وجود داشت با تعیین هیئت هایی از طریق مزایده فروخته شده و معادل آن به نام صاحب اش به شکل امانت به صندوق اموال واریز شد. جنس اموال، تعداد، ارزش و اشخاصی که به آنها فروخته شده و اطلاعاتی از این قبیل…