هزاران دانشجو در اعتراض به تجاوز به حریم دانشجویان در کوی دانشگاه با پوشیدن لباس سیاه در مقابل مسجد دانشگاه متحصن شدند و زهرا رهنورد برای آنان سخنرانی کرد

شهروند ـ ۱۵ جون ۲۰۰۹


 


 


 


 


 

در پی حملۀ یکشنبه شب نیروهای ضد شورش و نیروهای موسوم به لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان تهران، دانشجویان این دانشگاه در روز دوشنبه در دانشگاه متحصن شدند. به گزارش خبرنامۀ امیرکبیر، هزاران دانشجو در اعتراض به تجاوز به حریم دانشجویان در کوی دانشگاه با پوشیدن لباس سیاه و پخش صدای قرآن در جلو مسجد دانشگاه متحصن شدند. زهرا رهنورد- همسر میر حسین موسوی- در جمع دانشجویان حاضر شد و برای آنان سخنرانی کرد. در تبریز نیز صدها تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند در اعتراض به تقلبات گسترده در انتخابات و هم چنین سرکوب وحشیانۀ مردم در این دانشگاه دست به تحصن زده اند. سرانجام این که براساس خبرهای غیر رسمی و تأیید نشده در جریان یورش به کوی دانشگاه تهران، پنج نفر کشته شده اند. درگزارش رسیده نام این دانشجویان فاطمه براتی، کسری شرفی، مبینا احترامی، کامبیز شعاعی و محسن ایمانی اعلام شده است. در این گزارش ادعا شده است که پیکر این دانشجویان بدون اطلاع خانواده آنان در بهشت زهرای
تهران به خاک سپرده شده است.

 


 

در مورد اوضاع در تهران سه روز پس از اعلام نتیجۀ انتخابات و همچنین در بارۀ حملۀ نیروهای لباس شخصی و انصار حزب الله به تجمع دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران با امین احمدیان عضو شورای مرکزی ادوارتحکیم وحدت درتهران گفتگوئی انجام دادیم.

وی ازکشته شدن ٣ دانشجو در شیراز ٢ تن در دانشگاه علامه (در تهران) و شایعۀ مرگ ٢تا ٨ نفر در حملۀ دیشب به کوی دانشگاه خبر داد و با این همه افزود که خبر مرگ دانشجویان در تهران هنوز مورد تائید قرار نگرفته است. به گفتۀ وی نزدیک به٣٠٠ تن نیز دستگیر شده اند.

 امین احمدیان "جو را متشنج" توصیف کرد و در مقایسه با حملۀ به کوی دانشگاه در تیرماه ٧٨ ، حملۀ دیشب لباس شخصی ها به کوی دانشگاه را "وحشیانه و بی سابقه" خواند.