مقالات

واکسن نامرئی!/میرزاتقی خان

خانمی که شما باشید، قرارشد خانمی را انتخاب کنند وبیاورند جلوی دوربین واکسن بزند تا مردم باورکنند که واکسن ایرانی کرونا آماده شده،

ادبیات

منتخب دبیران

واکسن نامرئی!/میرزاتقی خان

خانمی که شما باشید، قرارشد خانمی را انتخاب کنند وبیاورند جلوی دوربین واکسن بزند تا مردم باورکنند که واکسن ایرانی کرونا آماده شده،

  • پزشکی
  • طنز
  • گوناگون

واکسن نامرئی!/میرزاتقی خان

خانمی که شما باشید، قرارشد خانمی را انتخاب کنند وبیاورند جلوی دوربین واکسن بزند تا مردم باورکنند که واکسن ایرانی کرونا آماده شده،

پیشخوان

پر خواننده های هفته