شهر قصه ها

نمایشی از دنیای ما، از زندگی آدم های مهاجر، از رویاهایشان و عشق هایشان

نویسنده و کارگردان پروانه سلطانی و

با بازیگری: آرش علی محمدی، جواد زاینده رودی، رویا هواخواه، سامان خلاوه، ناهید ناظمی، ناهید نعیمی، هاله یگانه

 

یکشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۲ ساعت ۷ شب

مرکز لهستانی ها در شماره ۲۴۶-۲۳۸ خیابان کینگ

لندن