دیوید میلر شهردار تورنتو که به دلیل لاغر شدن و وزن کم کردن بیش از پنجاه پاوند شهرت تازه ای پیدا کرده است، روز دوشنبه اول ماه  …


شهروند ۱۲۳۲  پنجشنبه ۴ جون  ۲۰۰۹


 حسن زرهی سردبیر شهروند (دوم از راست) در کنار دیوید میلر شهردار تورنتو

دیوید میلر شهردار تورنتو که به دلیل لاغر شدن و وزن کم کردن بیش از پنجاه پاوند شهرت تازه ای پیدا کرده است، روز دوشنبه اول ماه جون در شهرداری تورنتو به همراه مسئولان دولت شهری با مسئولان رسانه های قومی دیدار و گفت و گو کرد.

او از خدمات شهرداری به ساکنان شهر و به ملیت ها و زبانهای گوناگون خبر داد و وعده داد که به زودی تلفن ۳۱۱ برای پاسخگویی به شهروندان ساکن این بزرگ شهر به دهها زبان راه اندازی خواهد شد. علاوه بر میلر مسئولان بخش های دیگر شهرداری در جمع حاضر شدند و به پرسشهای نمایندگان رسانه های قومی پاسخ دادند.

به هنگام گزارش راه اندازی تلفن یاری رسانی به شهروندان (۳۱۱) در ارتباط با شهرداری تورنتو و خدمات و توقعات این دولت شهری از شهروندان بیشتر خواهیم نوشت.


 

میلر و دیگر مسئولان شهرداری رابطه با رسانه های قومی را به دلیل ترکیب جمعیتی تورنتوی بزرگ که اکثریت جمعیت آن را اقوام تشکیل می دهند، مهم خواندند و خواهان ادامه ی این ارتباط و همکاری دو جانبه شهرداری و رسانه های ملیت ها شدند. میلر وعده داد که در آینده اقدامات و خبرهای شهری به سرعت بیشتری به رسانه های قومی خواهد رسید و از گردانندگان رسانه های ملیت ها هم خواست که در تحکیم و تشویق این رابطه بکوشند.