جمهوری اسلامی ایران در کار به راه انداختن "انتخابات" دیگری است. این انتخابات در زمانی صورت می گیرد که حضور، نفوذ و دخالت نیروهای نظامی و امنیتی  …


شهروند ۱۲۳۳  پنجشنبه ۱۱ جون  ۲۰۰۹


 

جمهوری اسلامی ایران در کار به راه انداختن "انتخابات" دیگری است. این انتخابات در زمانی صورت می گیرد که حضور، نفوذ و دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی همچنان رو به گسترش و افزایش است. نظام حکومتی جمهوری اسلامی  براصل اعتقادی "ولایت مطلقۀ فقیه" و آپارتاید جنسی، دینی، قومی، و فرهنگی استوار شده است. این آپارتاید اکثریت قریب به اتفاق  شهروندان را "غیرخودی" یعنی، "شهروند درجه دو" اعلام می کند. نظام شریعتمداران ولایتی حاکم

بر ایران، در ذات خود، در تضاد با تمامی حقوق مدنی شهروندان، و از جمله حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن است.

انتخابات یعنی شرکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت خود. ضمانت اجرای انتخابات،  قانون برآمده از اراده مردم و حکومت قانون است. یعنی درست آنچه در استبداد دینی خمینی  و در قانون اساسی جمهوری اسلامی با خودسری، تبعیض و بی قانونی جانشین شده  و به نفی کامل حاکمیت مردم منجرگردیده است.

در جمهوری اسلامی، مهمترین هدف انتخابات، کسب و احراز مشروعیت است برای نظام. و بنابرین انجام انتخابات، چیزی نیست مگر تائید یکی از کاندیداهای "خودی" که از صافی های آشکار و نهان حاکمیت و نیز نظارت استصوابی گذشته باشند. انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری نیز از این قاعده مستثنا نیست. چنین مراسمی حتی شایستۀ عنوان "انتخابات " نیست.

ادامه حاکمیت کنونی به تشدید بحرانهای داخلی، منطقه ای و بین المللی خواهد انجامید. مردم ایران شایسته داشتن نظامی دمکراتیک، انتخابی، عدالت پرور، مستقل و صلح طلب هستند که از اراده آگاهانه و خرد جمعی جامعه شکل بپذیرد. عملکردِ سی ساله جمهوری اسلامی آشکارا نشان داده است که حاکمیت دین مدارانه به هیچوجه قادر نیست حقوقِِ دمکراتیک و خواستهای حق طلبانه و عدالت خواهانه ِانقلابِ مردم ایران را برآورده سازد. خروج از بن بستِ سیاسی- اجتماعی و فرهنگی کنونی تنها با برگزاری یک انتخابات آزاد، با شرکت شهروندانی برخوردار از حقوق شهروندی ممکن می شود. چنین امری، تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی میسر است.

نعمت آزرم، رسول آذرنوش، احمد آزاد، ابراهیم آوخ، رضا اکرمی،  میثاق پارسا، ناصرپاکدامن، منوچهرتقوی بیات، علی حجت، حسن حسام، نسیم خاکسار، اسماعیل خوئی، زهره خیام، هایده درآگاهی، رضا دقتی، حسین دولت آبادی، ناصر رحمانی نژاد، سعید رهنما، حسن زرهی، اکبر سیف، محمد رضا شالگونی، منصور فرهنگ، شهرام قنبری، هوشنگ کشاورز صدر، رئوف کعبی، هدایت متین دفتری، رضا مرزبان، بهروز معظمی، هایده مغیثی، اردشیر مهرداد، علی ندیمی، مسعود نقره کار، مهدی یوسفی.