ما شرکت کنندگان در کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران، در شهر هانوفر آلمان از هجوم وسیع نیروهای نظامی سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی به تظاهرات

  شنبه ۲۰ جون ۲۰۰۹

ما شرکت کنندگان در کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران، در شهر هانوفر آلمان از هجوم وسیع نیروهای نظامی سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی به تظاهرات اعتراضی مردم در ایران مطلع شدیم .

 

این در شرایطی است که مردم در روزها و هفته های اخیر با حضور وسیع و میلیونی خود به پایمال شدن حق و حقوق سیاسی و اجتماعی شان اعتراض می کنند .

رژیم جمهوری اسلامی با به خون کشیدن تظاهرات مردم قادر نخواهد بود فریاد آزادی خواهی و حق طلبانه زنان و مردانی را خاموش کند که سی سال دیکتاتوری دولت مذهبی را تجربه کرده اند.

ما همبستگی خود را از مطالبات آزادیخواهانه مردم در ایران اعلام و سرکوب، دستگیری و کشتار توده های معترض را به شدت محکوم می کنیم

 

سی خرداد ۱۳۸۸ برابر با بیست ژوئن ۲۰۰۹                  

هانوفر آلمان