شهروند ـ انجمن حقوق بشر دانشگاه یورک با همکاری سازمان عفو بین الملل، روز چهارشنبه ۱۶ فوریه ساعت ۶ تا ۸ بعدازظهر پنلی برگزار می کند و به مسئله ی افزایش اعدام ها در ایران می پردازد.

در این پنل آبری هریس از سازمان عفو بین الملل، آنتونلا مگا ، همسر حمید قاسمی شال، ایرانی ـ کانادایی که در ایران به جرم جاسوسی بیش از دو سال است در اوین به سر می برد و به اعدام محکوم شده است.  نیلوفر گلکار و شایان عدالتی از فعالان حقوق بشر و لیلی پورزند کارشناس حقوقی و کوشنده ی حقوق بشر و زنان سخنرانی خواهند کرد.

مکان: Harry Crowe اتاق شماره ۱۰۹ کالج اتکینسون

(دانشگاه یورک واقع در خیابان کیل مابین فینچ و استیلز)