پدر مصطفى غنیان (یکى از کشته‌شدگان وقایع اخیر پس از انتخابات) موضوع شکایت خود علیه میرحسین موسوى را در نامه اى به هیئت نظارت بر مطبوعات قویا تکذیب کرد.

شهروند ۱۲۴۳  پنجشنبه ۲۰ آگوست  ۲۰۰۹


 

پدر مصطفى غنیان (یکى از کشته‌شدگان وقایع اخیر پس از انتخابات) موضوع شکایت خود علیه میرحسین موسوى را در نامه اى به هیئت نظارت بر مطبوعات قویا تکذیب کرد.


محمدتقى غنیان در توضیحات خود آورده: خبر روزنامه وطن ‌امروز و ایران مبنى بر شکایت اینجانب از مهندس موسوى جعلى و سراسر دروغ است.

به نوشته حیات نو در این نامه آمده است: مصطفى غنیان فرزند جوان اینجانب محمدتقى غنیان در حوادث اخیر تهران در بامداد روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در روى پشت‌بام طبقه هشتم منزل مسکونى واقع در سعادت‌آباد به ضرب گلوله کشته شده و مجالس یادبود فرزند بیگناه و مظلومم روزهاى ۲۹ و ۳۰ خرداد ۸۸ در مسجد قباى مشهد برگزار شده است. اینجانب در سخنان خود در مجالس یاد شده و سایر مجالس در حضور هزاران نفر از مردم شریف مشهد هیچ‌گونه جهت‌گیرى سیاسى در مورد عاملان قتل فرزندم یا متهم کردن شخص خاصى نکرده ‌ام. لیکن متاسفانه روزنامه وطن ‌امروز متعلق به آقاى مهرداد بذرپاش در شماره ۱۷۳ مورخ ۳/۴/۸۸ در عنوان بزرگ صفحه اول و دوم از قول اینجانب مهندس میرحسین موسوى را متهم اول مرگ فرزندم معرفى و تقاضاى مجازات ایشان را چاپ کرده و مطالب کذب دیگرى نیز اضافه نموده است و روزنامه ایران نیز در شماره ۴۲۴۶ مورخ ۷/۴/۸۸ خلاصه خبر جعلى و سراسر دروغ فوق را در صفحه ۳ (دیگه چه خبر؟) چاپ کرده است.

اینجانب در مصاحبه مشروح روز ۱۰/۴/۸۸ با خبرگزارى جمهورى اسلامى (ایرنا) با کد خبر: ۵۷۰۹۸۱ ضمن شرح مصیبت وارده اخبار چاپ شده فوق را تکذیب کرده ‌ام و از آن هیئت محترم تقاضا دارم: طبق قانون مطبوعات، ضمن دستور تعقیب مسئولان این روزنامه ‌ها از نظر نشر خبر جعلى و دروغ مقرر فرمایید هر دو روزنامه فوق متن این تکذیب ‌نامه را در اولین فرصت و در همان صفحات و با همان تیتر چاپ و به آگاهى عموم برسانند.