خسته

 تا کی بزند این دل   

                  تاپ، تاپ

                     در چارسوی اضطراب

و تا چند، نی نی این نگاه    

                       دو دو بزند

                              در کمرکش هوا

*

چه سنگین شده این دم

                      در حُبابچۀ کوچه

و چه کشدار است

                کش قوسِ زمانه    

                             بر گردۀ عقربه

*

چه خسته شدم من       

           و چه کلافه است این چلیپا

           که می کشد این تن را    

          هِن هِن کنان، تا بالای جُلجُتا

*

خسته ام دیگر    

            و دیگر توانم نه

                         حتی تا میانۀ راه.

**********

 

گلایه

 

و تا چند   

         سیلی از پس سیلی 

                     بخورد بر صخرۀ خیال

و تا کی    

      موج از پس موج

                   بکوبد خود را         

                            بر عارضِ جان

و تو آنجا لمیده باشی

              در زورق شبهایت        

                         بی هیچ خیالی

                                و بی هیچ نگاه

و نگیری حتی خبر      

               با قطرۀ آهی

                     و یا حبابی    

                               در خوابم.

 

***********

 

باران

 

تو گفتی باران        

              و من شنیدم هوا

                     و کاغذم خیس شد از خیال

چقدر دور شدم از آب

                   مظهر خوابم کجاست؟

*

چرا نمی خوابد شب؟      

               و پلک نمی زند اندیشه

                          و قد نمی کشد این پسر

                                          در شولای شب

*

چه بوی گسی دارد این باران؟!

******

 

آیه

 

و این چنین شد که آیات من     

                                 بالا شدند

بی غاری      

         و یا یاری

                  در دیاری

و آیات من    

          بالا شدند   

                  بالا و بالاتر

تا عالم بالا   

          تا ملکوتِ اعلی

تا خبر دهند

         از حجم آگاهی

                      گاهی.