روز ٣فوریه از ساعت ٧صبح به اعتراض به اعدامهای اخیر، کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت به محاصره کامل نیروهای چپ درآمد.

شهروند ۱۲۶۷ ـ پنجشنبه ۴ فوریه ۲۰۱۰


 

روز ٣فوریه از ساعت ٧صبح به اعتراض به اعدامهای اخیر، کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت به محاصره کامل نیروهای چپ درآمد. تا زمان ارسال این خبر، تمام راه های ورودی به محل کنسولگری توسط نیروهای انقلابی سد شده و مراجعات اداری و عادی این لانه جاسوسی مختل شده است.

تجمع کنندگان با شعارهای کوبنده تنفر و اعتراض مردم به اعدام و به کل نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته اند. شعارهای تجمع کنندگان با مرگ بر جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نه به اعدام در مقابل این لانه جاسوسی هر لحظه پر طنین تر میشود.

از تمام آزادخواهان، نیروهای چپ، احزاب و سازمانهای سیاسی تقاضا میکنیم، برای گسترش این اعتراض و پیوستن به صفوف ما در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت از طرق مختلف خبررسانی وسیع و موثر انجام دهند.  به این تجمع بپیوندید. در رسانه ها و سایتها این خبر را منعکس کنید.

مرگ بر جمهوری اسلامی/ نه به اعدام

چپ های کلن و فرانکفورت

٣فوریه ٢٠١٠

تلفن تماس ٠١٧٨۶٢۴٢۵۴۶