روز چهارشنبه ۳ ماه مارس، زنان ترکیه به خیابان رفته و با پاره کردن حجاب و زیر پا گذاشتن آن، به روند اسلامی کردن ترکیه 

 

شهروند ۱۲۷۲ ـ پنجشنبه ۱۱ مارچ ۲۰۱۰


 

روز چهارشنبه ۳ ماه مارس، زنان ترکیه به خیابان رفته و با پاره کردن حجاب و زیر پا گذاشتن آن، به روند اسلامی کردن ترکیه و تحمیل حجاب به زنان و دخالت قوانین اسلامی در زندگی زنان در ترکیه اعتراض کردند. جریانات سکولار که از مخالفان اردوغان و احزاب اسلامی در ترکیه هستند، این تجمع را فراخوان داده بودند.

پارچه های سیاهی به عنوان نماد حجاب، تکه تکه شد و زیر پا گذاشته شد، تا زنان ترکیه، فریاد اعتراض خود علیه حجاب و قوانین ضد زن اسلامی را بیان کنند.

ما به زنان آزاده ترکیه درود می فرستیم و اعلام میکنیم که هشت مارس امسال در همه کشورهای اسلام زده و در خاورمیانه باید به خیابانها آمد و با زیر پا گذاشتن حجاب، به جنبش اسلامی و دخالت مذهب در زندگی خودمان اعتراض کنیم. میلیونها زن در ایران، در چند ماه اخیر به خیابان آمده و به همراه مردان آزاده اعلام کردند که حکومت اسلامی باید برود. امسال هشت مارس، سال همبستگی با جنبش برابری طلبانه زنان در ایران است و ما به همراه همه زنان و مردان آزادیخواه در ایران و ترکیه و عراق و افغانستان و… به استقبال هشت مارس میرویم و متحدانه اعلام میکنیم که حجاب اسلامی نمی خواهیم، آپارتاید جنسی ممنوع و حکومت اسلامی سرنگون!