تاریخ یکصد ساله ایران پر از فراز و نشیب هایی است که روایت گر رویدادهای فراوان تلخ و شیرینی از حرکت های حق طلبانه وآزادی خواهانه  بر چیدن بساط آلوده

  


 

شهروند  ۱۱۹۹ ـ پنجشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸

در محکومیت دستگیری و شکنجه دانشجویان، ژورنالیست ها و فعالان حقوق بشر و هویت طلبان آذربایجان


بنام حق و بنام آزادی

تاریخ یکصد ساله ایران پر از فراز و نشیب هایی است که روایت گر رویدادهای فراوان تلخ و شیرینی از حرکت های حق طلبانه وآزادی خواهانه معاصر در جهت بر چیدن بساط آلوده استعمار و استثمار استبداد است.
وقوع حرکت های آزادی خواهانه مدرن با سر آغاز انقلاب مشروطیت در ۱۰۲سال پیش به پیشقراولی گردان آزادی تبریز، این شهرمهد انقلاب و سنگر مبارزه ، آذربایجان جنوبی را همواره به عنوان خط مقدم مقاومت در برابر زور وسر نیزه مطرح ساخته است .
در جای جای این شهر هیکل ها وتندیس هایی است که هنوز سلاح بر دوش دارند وانگار غریو آزادی را غرش می کنند وظالم را به مبارزه می طلبند. شهری که ارک آن ودیوارهای قدیمی آن هنوز نشانه های مجاهدین و رد توپ ها و گلوله های استبداد و استثمار داخل وخارج را به آغوش خود دارد.
هنوز برجاست یادها ویادمان های فداییان ۱۳۲۴ وهنوز صدای اعتراض ۱۳۵۸ ملت آذربایجان در گوش ها طنین انداز است. آری دوستان امروز حقیقتی بنام حق طلبان و حقی بنام حقیقت طلبان تکیه داده بر تجربه و تلاشی به دیرینه یک قرن به مانند خورشیدی فروزان بر تارک تاریخی رخ می تاباند که خود گویای شرف و مردانگی آزادگان ، آزاداندیشان وآزادمنشان این سرزمین مقدس است و چه کورند کسان و کسانی که نمی بینند.
در طول مدت ۳ماه گذشته دستگیری های دسته جمعی و متعدد نزدیک به ۵۰ نفر از دانشجویان، فعالان حقوق بشر، ژورنالیست ها و فعالان مدنی هویت طلب آذربایجان در شهرهای تبریز، تهران، قم، اردبیل، خوی و… تلاش مذبو حانه ، فراقانونی و کاملا ناقض تمامی حقوق بشری و حقوق اجتماعی ملت آذربایجان جنوبی است در جهت سرکوب حق و حقیقتی بنام هویت طلبی.
حقی که جزء ابتدای ترین حقوق انسانهاست ودر تمام کنوانسیون های بین المللی و در اصول ۱۵و۱۹ قانون اساسی کشور ایران پیش بینی شده است. حقی که خواستن آن گناهی می شود که جزای آن بازداشت و انفرادی های چندین ماهه و توام با با بدترین شکنجه های جسمی وروحی ومحرومیت از حق تحصیل را سبب می شود. اظهار تاسف کمترینی است برای آنانی که دم از عدالت می زنند و به همین راحتی عدالت را زیر پا گذاشته ومفهوم وسیع عدالت را ، نه در عدالت زبانی و نه در عدالت قومی و بسیاری موارد دیگر، بلکه عدالت را آنچنان تنزل می دهندش که خود مصداق بی عدالتی قرار می گیرند.
ما دانشجویان دانشگاه بو علی سینا ضمن محکومیت دستگیریهای اخیر دانشجویان، فعالان مدنی و حقوق بشر آذربایجان خواستار آزادی هر چه زودتر آنان و زندانیان عقیده ماهها و سالهای گذشته آذربایجان و خواستار تامین هر چه زودتر حقوق زبانی، فرهنگی و اجتماعی- سیاسی ملت آذربایجان هستیم.


 دانشجویان ترک دانشگاه بو علی سینای همدان

۲۳/۷/۸۷
گله جک بیزیمدیر