محاصره ام کرده اند

آخرین فشنگ را

زیر خاک

پنهان می کنم

ساده لوح نیستم

ایمان به رویش دارم

……………………………………

گه مارویان دام

ئاخرین فیشه ک

له بن گل

ده شارمه وه

ساویلکه نیم

ئیمانم

به روانه ویه

tabak--bayazidi

*

اعدام اش کردند

به اعدامی گفتیم

حمایت ات می کنیم

از دیدن رخ آئینه

……………………………….

تیربارانیان کرد

پیمان کوت:

ده تپاریزین

له روخساری ئاوینه دا

 

*

فندک نمی خواهم

با نفس هایم

سیگارم را

روشن می کنم

………………………………

فه نده کم ناوی

به هه ناسه م

سیگاره که م

داده گیرسینم

 

*

آپارتایدو

نژادپرست

بی انصاف

نگاه کن که

چه دیکتاتوری را

از من ساخته ای

……………………………

ئاپارتایدو

ره گه زپه ره ست

بی ئینساف

چ دیکتاتوریکت لی سازکردم

 

*

مطمئن باش

به اندازه ی تمام عالم

برایت می میرم

……………………………

ئه رخه یان به

به قه راته واوی عاله م

بوت ده مرم

 

*

چه ماهیگیری ام

دلم نمی خواهد

تور را

به دریا بیندازم

……………………………….

چ ماسیگیریکم

دلم نایه…

تورله ده ریا

بهاویم

 

*

صلح شد و

ویرانی در من

قد برافراشت

………………………………….

سولح کرا

ویرانی له مندا

سه ری هه لدا

 

*

همچون مرگ

سرانجام!

روزی به تو می رسم

……………………………….

وه کوومه رگ

روژیک

هه ر

پیت ده گه م

*

تو زیباترینی و

آنانی دیگر

تنها

دختری اندوهیچ

………………………………

تو جوانترینی و

ئه وانه ی تر

ته نیا

کچیکن وهیچ

 

*

تنهایی!

آدمی را

فلج می کند

اکنون می دانم:

چرا!

توانایی بیرون آمدن را نداری

………………………………..

ته نیایی

مروف

که م ئه ندام ده کا

ئیستا ده زانم

بوتوانایی

چوو نه ده رت نییه

 

*

در روزهای جمعه

آئینه ها

بیشتر می شکنند

……………………………….

روژه کانی هه ینی

ئاوینه کان

زورترده شکین

 

*

 

آینده را بردی

برای همین

درگذشته

قدم می زنم

…………………………..

ئاینده ت برد

بویه..

له رابردوودا

پیاسه ده که م

*

 

کاش!

ذوب شدن را

از عروسک برفی

یاد می گرفتیم

آنگاه که….

عاشق می شوی

………………………………

بریا!

توانه وه

له بووکه به فرینه فیرباین

ئه وکاته ی

ئاشق ده بی

 

*

کبوتران در قفس

جوجه هایشان را

برای قفسی دیگر

می نوازند

می دانید؟

………………………………

بالنده کانی نیوقه فه س

جووچکه کانیان

بوقه فه سیکی تر

ده لایننه وه

ده زانی؟

 

*

موهایم را

سپیدکردی

دلم را

سیاه…

چقدر!

دو رویی

می دانی؟

…………………………….

سه رت

سپی کرد

دلم

ره ش

چه نده…دوو رووی

ده زانی؟

 

*

دود هر سیگاری

بوی

انتظار را می دهد

می دانی؟

……………………………….

دووکه لی

هه مووسیگاریک

بونی

چاوه روانی لیدی

ده زانی؟

 

*

شهر!

درگام هایم

تمام شد

تو

کجائی؟

می دانی؟

……………………………….

شار!

له هه نگاوه کانما

کوتایی هات

تو

له کوی؟

ده زانی؟

 

*

چه روزگارعجیبی است

پناه به برف می آورم

روزهایم را

سپید کند

………………………………….

چ سه رده میکی سه یره

په نابو به فر ده به م

روژه کانما

سپی کاته وه

 

*

چه ظلماتی است که

در شعرهایم

حضور نداشته باشید

…………………………………..

چ تاریکه سه لاتیکه

له شیعره کانم دا

حزوررت نه بی

 

*

تو پیرهن گلدارت را

بپوش و

سرنوشت پروانه ها را نیز…

به من بسپار

………………………………….

تو!

کراسه گولداره که ت

چاره نووسی په پووله کان

بسپیره به من

 

*

روزبه روز

عمرم راکوتاه می کنی

می دانم:

علاقه مند شعرکوتاهی

………………………………..

روژده گه ل روژ

ته مه نم کورت ده که یه وه

ده زانم:

ئه لاقه ت بو:

کورته شیعره