هفته گذشته سر فصل خبرها حکایت از یک قتل خانوادگی می داد که خانمی مقیم اسکاربرو شوهرش را به خاطر بیمه عمرش کشته و جسدش را برای چند روزی در آپارتمان خودش پنهان کرده بود. صاحبخانه به دلیل عقب افتادن اجاره خانه در آپارتمان را گشوده و جسد بسته بندی شده شوهر را پیدا می کند.

 

خانم زیانگ جین تنگ ۴۱ ساله که در شرکت بیمه مشغول به کار بوده متهم است که آقای دونگ هانگ (شوهرش) را با قصد تقلب در سال ۲۰۱۱ بیمه عمر کرده و ذینفع بیمه را خودش ذکر کرده است، البته این مورد در اکثر موارد اتفاق میافتد به این معنی که زن و شوهر به عنوان ذینفع بیمه یکدیگر انتخاب می شوند و امری طبیعی است ولی خانم زیانگ جین تنگ چندین ماه قبل از به قتل رساندن شوهرش سرمایه بیمه عمر وی را تا سقف مبلغ دو میلیون دلار افزایش داده و فرم ذینفع بیمه نامه را هم مجدد تایید کرده بود.

اگر چه تعداد افرادی که بیمه عمر دو میلیون دلاری دارند کم نیست ولی در همه موارد علت این نیاز تا این حد بایستی برای شرکت بیمه معلوم شود (داشتن مال و تعهد پرداخت به افراد حقیقی و حقوقی از قبیل بانکها به عنوان مورگیج) بایستی در مدارک ذکر شود. از آنجا که خانم زیانگ جین تنگ به همه این موارد آگاهی داشته لذا مدارک مثبته را تا حدودی تهیه و در پرونده درج کرده بود.

از سال ۲۰۱۱ تا پایان سال ۲۰۱۶ ایشان برای این بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری چیزی حدود ۲۰ هزار دلار کارمزد و ۳۳ هزار دلار پاداش دریافت کرده بود.

توجه داشته باشید که خانم زیانگ جین تنگ سالی حدودا ۴۰ هزار دلار حق بیمه می داده و به خیال خودش سرمایه گذاری مناسبی هم بوده چرا که یک ۲ میلیون دلار سرمایه بیمه عمر شوهرش را بعد از ۵ سال دریافت می کند و از سود سرمایه گذاری هم چیزی حدود ۱۱۰ هزار دلار نصیبش می شود ولی این محاسبات درست از آب در نیامد.

اگر چه ایشان به جرم قتل دستگیر شده ولی آیا با توجه به قوانین مربوط به بیمه عمر که این نوع بیمه را بعد از ۲ سال مصون از همه چیز می داند سرمایه بیمه به قاتل بیمه شده تعلق دارد؟ توجه شما را به این نکته جلب می کند که حتی در صورت خودکشی بیمه شده بعد از ۲ سال سرمایه بیمه در تحت هر شرایطی به ذینفع تعلق دارد. حال در خصوص این مورد چه حکمی صادق است؟

در انواع مختلف بیمه یک استثناء وجود دارد که اگر بیمه شده یا ذینفع بیمه در قتل یا هرگونه جنحه شرکت داشته باشند و منجر به ضرر و زیان یا خسارت و غرامت شود در آن صورت شرکت بیمه مسئول نبوده و می تواند از پرداخت اجتناب نماید.

این دقیقا نظر کارشناس محاسبه گر غرامت در شرکت بیمه بوده است که با توجه به قصد تقلب و مشارکت در قتل با نیت دریافت سرمایه بیمه  آن ۲ میلیون دلار به ذینفع که خانم زیانگ جین تنگ است، تعلق نمی گیرد. حال تنها مورد ممکن آن است که بخشی از مبالغ پرداختی (برای سرمایه گذاری که رقم قابل توجهی هم است حدود ۱۱۰ هزار دلار) به مادر متوفی که تنها بازمانده قانونی ایشان است برگشت داده شود، البته این مورد کاملا بستگی به نظر ارفاقی شرکت بیمه و وکلای ایشان دارد، چون آن قسمت از بیمه نامه هم که با قصد سرمایه گذاری بوده نیت تقلب داشته است.