«یاد یار مهربان» سیری است در زندگی و سروده های رودکی که به کوشش علی دهباشی توسط انتشارات صدای معاصر به چاپ رسیده است.

شماره ۱۲۱۶ ـ پنجشنبه  ۱۲ فوریه ۲۰۰۹


 

«یاد یار مهربان» سیری است در زندگی و سروده های رودکی که به کوشش علی دهباشی توسط انتشارات صدای معاصر به چاپ رسیده است.

دکتر شفیعی کدکنی درباره شعر رودکی می گوید«رودکی نماینده کامل و تمام عیار شعر عصر سامانی و بر روی هم شاعری قرن چهارم است. خیال شاعرانه در دیوان او بیش و کم در قلمرو عناصر طبیعت سیر می کند و آنگاه که از نفس طبیعت سخن می گوید او را بیشتر با انسان و طبیعت جاندار می سنجد و… تصویرهای شعر او متحرک و جاندار و زنده است.»

«یاد یار مهربان» با مقالاتی از بدیع الزمان فروزانفر، دکتر عبدالحسین زرین کوب، دکتر غلامحسین یوسفی، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، مجتبی مینوی و…  بر آن است تا رودکی، ویژگی های شعری و عصر و زمانه او را به روشنی تحلیل و توصیف کند.