شهروند- به گزارش پلیس تورنتو، دو افسر جوان پلیس که در هنگام انجام وظیفه ماری جوانای خوراکی خورده بودند دستگیر شده و برای مدتی از کار محروم شده اند. این دو افسر پلیس در آخر هفته گذشته در محله ای نزدیک سنت کلر و دافرین مقدار زیادی ماری جوانای خوراکی از کسانی که به طور غیرقانونی آن را حمل می کردند تحویل گرفتند و به جای آن که آن را تحویل دهند تصمیم گرفتند این بار خودشان دلی از عزا در بیاورند، اما متاسفانه شانس یاری نکرد. این دو افسر پلیس بعد از خوردن ماری جوانا به این نتیجه می رسند که تاثیری در احوالاتشان نداشته است و تصمیم می گیرند میزان بیشتری بخورند که همانا کار دستشان می دهد و دچار توهم می شوند تا جایی که یکی از آنها بالای درخت می رود و برای این که بتوانند خودشان را نجات دهند به پلیس زنگ می زنند و از آنها تقاضای کمک می کنند. افسر سومی به سروقتشان می رود و آن ها را به بیمارستان می رساند. هم اکنون حال هرسه آن ها خوب است و این افسران به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه و ممنوعیت از کار محکوم شده اند.

اما داستان آنها باعث شد تا شهروندان تورنتو جوک های مختلفی بسازند و ساعاتی را با خوشی و خنده بگذرانند. برخی می گویند بهتر است تا قبل از آزاد شدن مصرف ماری جوانا از تابستان امسال، پلیس در زمینه ی مصرف آن آموزش ببیند  تا خدای نکرده دچار تلفات جدی نشود!