نویسنده: آزاده داودی

مراقب ملخ سبز باشید

شهروند- درخت زبان گنجشک ۶۰ درصد درختان شهر ادمنتون را تشکیل می دهد. مردم شهر ادمنتون این روزها نگران ملخ سبز هستند که آفت جدی

Read More