شهروند- به گزارش یک گروه فعال محیط زیست بین المللی به نام The Commission on Environmental Cooperation، کانادایی ها از بزرگترین هدردهندگان غذا بر روی کره ی زمین هستند و سالانه به طور میانگین نفری ۴۰۰ کیلوگرم مواد غذایی به ازای هر نفر در کانادا دور ریخته می شود.

این کمیته می گوید غذایی که توسط مشتریان رستوران ها به دور انداخته می شود بیشترین سهم این دور ریز غذایی را در این میان داراست. این میزان هدر رفت غذا حدود ۲۱ میلیون تن گازهای گلخانه ای ایجاد می کند که بسیار برای کره زمین خطرناک است و هم اکنون اثرات آن قابل رویت است. این گروه از دولت کانادا می خواهد که هرچه سریع تر در این زمینه چاره اندیشی کند.

یکی از راه های مناسب و فوری پیشنهاد شده توسط این کمیته کم شدن میزان وعده ی غذایی است که توسط رستوران ها به افراد فروخته می شود. شاید با کاهش این میزان غذای کمتری توسط مردم دور ریخته شود.