شهروند- دولت لیبرال فدرال کانادا می گوید که تا سال ۲۰۳۰ حدود دو میلیون کانادایی از فقر نجات پیدا می کنند و برای محقق کردن این وعده نیازی به بودجه ی جدید نیست. بر این اساس میزان فقر از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ به میزان ۵۰ درصد کمتر می شود. وزیر توسعه ی اجتماعی، جان ایوز دوکلاس Jean-Yves Duclos، این وعده ی دولت را بلندپروازانه اما واقع بینانه توصیف کرد.

دوکلاس دیروز سه شنبه در ونکوور از برنامه ی دولت فدرال با نام “فرصت برای همه – اولین استراتژی کاهش فقر در کانادا” پرده برداری کرد. بر اساس این استراتژی جدید میزان فقر تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰ درصد و تا ۲۰۳۰ حدود ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت و به این معنی است که حدود ۲ میلیون نفر طی ۱۲ سال از فقر نجات پیدا خواهند کرد. بر اساس این برنامه ی جدید به زودی دولت فدرال کانادا رقم درآمدی را به عنوان خط فقر اعلام خواهد کرد و این اولین بار است در تاریخ کانادا که رقمی به عنوان خط فقر تعیین می شود.

خط فقر سبد کالایی را تعریف خواهد کرد که درآن نیازهای ضروری افراد، اعم از مسکن حمل و نقل و پوشاک، در ۵۰ منطقه ی مختلف کشور در نظر گرفته می شود.