انتشارات فایار در پاریس با ریاست کلود دوران جلد اول "رازهای سرزمین من" را در حدود ۶۰۰ صفحه در فوریه ۲۰۰۹ چاپ کرده است.  

شماره ۱۲۲۳ ـ پنجشنبه  ۲ اپریل  ۲۰۰۹


 

شهروند ـ انتشارات فایار در پاریس با ریاست کلود دوران جلد اول "رازهای سرزمین من" را در حدود ۶۰۰ صفحه در فوریه ۲۰۰۹ چاپ کرده است. ترجمه از فارسی به فرانسه توسط کِلمان مرضیه انجام شده و کلود دوران نیز ویرایش ترجمه را برعهده داشته است.

انتشارات فایار یکی از معتبرترین انتشاراتی های فرانسه است که چاپ آثار برجسته ای را در کارنامه دارد. این انتشارات پیش از این چهار جلد از آثار رضا براهنی را به فرانسه منتشر کرده بود. جلد اول "روزگار دوزخی آقای ایاز"(2000)، "آزاده خانم و نویسنده اش"(2002)، "الیاس در نیویورک"(2004) و "لیلیث"(2007) کتاب های دکتر رضا براهنی هستند که به فرانسه ترجمه و منتشر شده اند.