«سایه آسوریک» مجموعه اشعار مریم رئیس دانا است که موسسه انتشارات نگاه در تابستان سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. این مجموعه شامل شصت و دو قطعه شعر در قالب سپید با مضامینی همچون دغدغه‌های شخصی برخواسته از عواطف انسانی و چشم‌انداز اجتماعی با سویه انتقادی و آرمانگرایانه است.