شهروند ـ آرش عزیزی: بادی تاوارز فردی که در مرکز پرونده ‌ی اخیرِ خشونت از سوی یک مامور پلیس فدرال قرار داشت، شبِ دوشنبه ‌ی این هفته با وثیقه به طور مشروط آزاد شد.

به گزارش کندین پرس از کلونا، او شب جمعه در اوکاناگان سیتی دستگیر شده بود. دستگیری او وقتی جنجال ‌برانگیز شد که فیلم پلیس که با لگد به صورت این مرد ۵۱ ساله زده بود، ‌منتشر شد.

تاوارز هنگام بیرون آمدن از زندان گفت خودش هنوز فیلم مذکور را ندیده است، اما از جامعه برای حمایت از خودش تشکر کرد. آقای تاوارز سال قبل در یک تصادف موتورسیکلت آسیب جدی مغزی دیده است و در حال بهبود است.

جف منتلر، مامور فدرال پلیس که به تاوارز لگد زده بود، تا اطلاع ثانوی بدون حقوق، معلق شده است.