عیسی سحرخیز روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی تأکید می کند، درخواست و پافشاری مهدی کروبی و میرحسین موسوی این است که این انتخابات  …


شهروند ۱۲۳۴  پنجشنبه ۱۸ جون  ۲۰۰۹


 

رادیو فرانسه: عیسی سحرخیز روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی تأکید می کند، درخواست و پافشاری مهدی کروبی و میرحسین موسوی این است که این انتخابات شعبده بازیست و جایگاهی ندارد،  بنابراین از نظر آنها مورد قبول نیست. وی می افزاید،  بحث بازشماری صندوق ها بر اساس بیانیه هائی که کروبی و موسوی در همان ابتدا منتشر کردند و بر اساس سخنانی که در راه پیمائی دیروز زدند، موضوعیتی ندارد.

کروبی و موسوی کسی را که از این رأی گیری ها برآمده به رسمیت نمی شناسند و خواستار تجدید انتخابات هستند.

به نظر عیسی سحرخیز شورای نگهبان می تواند با توجه به مسئولیت دولت در تخلفات انتخاباتی، احمدی نژاد را برکنار کند زیرا حتی اگر خود وی بیگناه باشد، تخلف وزارت کشور برای استعفای رئیس دولت کافیست. در این صورت با تأیید مجلس، احمدی نژاد برکنار می شود که این می تواند در پروسه ای طولانی یا کوتاه تر پیش برود. وی می افزاید در چنین حالتی، معاون او همراه با رئیس قوۀ مقننه و رئیس قوۀ قضائیه ظرف مدت پنجاه روز انتخابات جدیدی برگزار می کنند.

عیسی سحرخیز می گوید پیش بینی وی بر اساس عقل و درنظرگرفتن منافع ملی است وگرنه شورای نگهبان دیدگاههای خود را دارد و کسی که در رأس آن نشسته به عبارتی خود متهم است که در انتخابات گذشته از طریق نظارت استصوابی خیلی ها را به صورت ناقص کنار گذشته و در عدالت و انصاف او شک و تردید اساسی وجود دارد. ولی اگر شورای نگهبان بخواهد فرصت به دست بیاورد و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حکومتی را در مقابل مردم حاضر در خیابان و در صحنه تقویت کند و آنها را سرکوب کند و دو دستگی بین طرفداران نامزدها ایجاد کند، این بحث دیگری است.