شهروند ـ علی شریفیان: لورنس کانون، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا با انتشار بیانیه ای در روز سه شنبه پانزدهم فوریه ۲۰۱۱ (۲۶ بهمن ماه) رسما سرکوب خشونت آمیز تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:”کانادا عمیقا نگران خشونت مقام های ایران علیه تظاهرکنندگان مسالمت جو در تهران است. ریاکاری مقام های ایرانی که از سویی خواستار آزادی برای مصر می شوند، اما همین درخواست آزادی را در ایران سرکوب می کنند، مشمئزکننده است.”

در بیانیه خاطرنشان شده “هزاران ایرانی برای پشتیبانی از رویدادهای اخیر در مصر گرد آمدند تا راهپیمایی کنند. استفاده از گاز اشک آور، باتون و اسپری فلفل به وسیله نیروهای امنیتی ایران علیه تظاهرکنندگان، نقض گسترده ی حقوق تظاهرکنندگان برای گردهمایی و حق آزادی بیان آنهاست. مردم ایران باید برای اظهار عقاید، دیدگاه ها و باورهای سیاسی خود بدون ترس از مجازات  و زندانی شدن، آزاد باشند.”

در بخش بعدی بیانیه خاطرنشان شد:”تقاضای سیاستمداران ایرانی برای اعدام تظاهرکنندگان غیرقابل قبول است.”

یادآوری اینکه روز سه شنبه ۲۶ بهمن گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با دادن شعارهایی در صحن مجلس علیه میرحسین موسوی و کروبی، خواستار اعدام آنها شدند.

وزیر امور خارجه در بیانیه خود ادامه می دهد:”کانادا از مقام های ایرانی می خواهد همایش های مسالمت جویانه را مجاز بدانند و تمام تظاهرکنندگانی که بی هیچ دلیل توجیه کننده ای دستگیر و زندانی شده اند، آزاد کنند.”

در پایان بیانیه خاطرنشان شده”کانادا حکومت ایران را مسئول نقض مداوم حقوق بشر، آزادی بیان و حق گردهمایی و خشونت علیه مردم ایران می داند.”