پنجاه و شش سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲/ و دو ماه پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸…

فراخوان

پنجاه و شش سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

و دو ماه پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸

و در آستانه معرفی دولت کودتا

کمیته ی مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی در پاریس

برای شرکت در تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۱۹ اوت

از تمامی ایرانیان و غیرایرانیان دعوت بعمل می آورد.

باشد که دیگر هرگز کودتایی در کشورمان تکرار نشود!

Rendez-vous : Mercredi
۱۹ août 2009

De
۱۸h à ۲۰h

Devant l’Assemblée Nationale


 

کمیته ی مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

Comité indépendant contre la répression des citoyens iraniens

www.wherismyvote.fr


 

 

ما بیشمارانیم