در آستانه بازگشایی دانشگاه های کشور ، موج احضار دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به کمیته انضباطی همچنان ادامه دارد.   


شهروند ۱۲۴۸  پنجشنبه ۲۴ سپتامبر  ۲۰۰۹


 

کرمانشاه پست ـ در آستانه بازگشایی دانشگاه های کشور ، موج احضار دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به کمیته انضباطی همچنان ادامه دارد.  این موج دوم احضارها طی یکماه اخیر به حساب می آید. در موج اول دهها دانشجو به احکام گوناگونی محکوم شدند. در موج اول احضارها اخلال در نظم و شکست اموال عمومی دانشگاه ذکر شده بود. دانشجویان بر این باورند که گستردگی احضارها و همچنین احکام صادره برای به سکوت کشاندن دانشجویان در آستانه بازگشایی دانشگاهها است. مقامات دانشگاه همچنان در قبال وقایع اخیر دانشگاه و علل چنین حجم گسترده احضار و احکام ها سکوت کرده و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هیچگونه اظهارنظری نکرده اند.