آی آزادی!

اگر روزی به سرزمین من رسیدی

در قالب پیرمردی سیاه پوش

با ریش سپید و عبای سیاه  

تظاهرات دختران در مقابل در استادیوم آزادی برای مقابله با ممنوعیت ورود دختران به استادیوم

 

با لهجه ای عجیب و فرهنگی غریب

و چشمهایی سرد و ترسناک

نیا.

برای مان از مرگ نگو

به گورستان نرو

گورستان پایان است

نباید آغاز باشد.

 

این بار توی دهان هیچ کس نزن

وعده ی توخالی نده

نفت را بر سر سفره ها نیار

نان  مان را بر سر سفره هایمان باقی بگذار

از آب و برق مجانی نگو

از تلاش  انسانی بگو

از سازندگی و آبادانی بگو

از تعهد کور نگو

از تخصص و دانش و شور بگو.

 

آی آزادی!

اگر روزی به سرزمین من رسیدی

با شادی بیا

با چادر سیاه و تحجر و ریش  نیا

با مارش نظامی و جنگ نیا

با آواز و موسیقی و رنگ بیا

با تفنگ های بزرگ در دست کودکان کوچک نیا

با گل و بوسه و کتاب بیا

از تقوا و جنگ و شهادت نگو

از انسانیت و صلح و شهامت بگو

برایمان از زندگی بگو

از پنجره های باز بگو

دلهای ما را با نسیم آشتی بده

با دوستی  و عشق آشنایمان کن

به ما بیاموز که چگونه زندگی کنیم

چگونه مردن را به وقت خود خواهیم آموخت

به ما شأن انسان بودن را بیاموز

به خدا  “خود” خواهیم رسید.

 

آی آزادی!

اگر به سرزمین من رسیدی

بر قلب های عاشق ما قدم بگذار

مهرت را در دلهای ما بیفکن

تا آزادگی در درون ما بجوشد

و تو را با هیچ چیز دیگری تاخت نزنیم

با هر نفس یادمان بماند که تو از نفس عزیزتری!  

بدانیم که آزادی یک نعمت نیست، یک مسئولیت است.

به ما بیاموز که داشتن و نگهداشتن تو سخت است! 

ما را با خودت آشنا کن

ما از تو چیز زیادی نمی دانیم.

ما فقط نامت را زمزمه کرده ایم.

ما به وسعت یک تاریخ از تو محروم مانده ایم.

ای نادیده ترین!

اگر آمدی با نشانی بیا که تو را بشناسیم.

 

هان! ای آزادی!

اگر به سرزمین ما آمدی

با آگاهی بیا

تا بر دروازه های این شهر تو را با شمشیر گردن نزنیم

تا در حافظه ی کند تاریخ نگذاریم که  تو را از ما بدزدند.

تا تو را با بی بند و باری و هیچ بدل دیگری اشتباه نگیریم.

آخر می دانی؟  

بهای قدم های تو بر این خاک

خون های خوب ترین فرزندان این سرزمین بوده است.

بهای تو سنگین ترین بهای دنیاست .

پس این بار با آگاهی بیا.

 با آگاهی

با آگاهی

 

برگرفته از وبلاگ نسوان