سرانجام با حضور نمایندگان ۷ کشور متقاضی در ابوظبی نوروز به عنوان میراث غیر ملموس جهانی به ثبت جهانی رسید

 

شهروند ۱۲۵۰ ـ ۸ اکتبر ۲۰۰۹


 

خبرگزاری ها گزارش میدهند که روز سی ام سپتامبر ۲۰۰۹، هشتم مهرماه ۸۸، پس از سال ها انتظار و ارائه درخواست ثبت جهانی نوروز به سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد – یونسکو – سرانجام با حضور نمایندگان ۷ کشور متقاضی ایران، هند، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان و ترکیه در ابوظبی نوروز به عنوان میراث غیر ملموس جهانی به ثبت جهانی رسید.