کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) طی اطلاعیه ای از درگذشت یکی از مادران خاوران خبر داده است. در این اطلاعیه آمده:…

شهروند ۱۲۵۵  پنجشنبه  ۱۲ نوامبر ۲۰۰۹


 مادران خاوران

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) طی اطلاعیه ای از درگذشت یکی از مادران خاوران خبر داده است. در این اطلاعیه آمده:

با کمال تاسف اطلاع یافتیم مادر محسنی( فاطمه ملک) روز جمعه پانزده آبان ١٣٨٨ برابر با ششم نوامبر ۲٠٠۹ در کلن آلمان چشم از جهان فرو بست. مادر محسنی از نسل مادران مبارزی بود که به دنبال فرزندانش سال های زیادی از عمر خود را جلوی زندانهای دو رژیم سلطنتی شاه و جمهوری اسلامی گذراند. وی فرزند بزرگ اش را در سال پنجاه و هفت و کوچکترین فرزندش مجتبی محسنی را در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت از دست داد. مادر محسنی تا زمانی که در ایران بود علیرغم سرکوب و تهدیدهای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در خاوران و برگزاری تجمعات آن نقش ایفا کرد. وی در ١٣۶٩ ایران را برای همیشه ترک کرد. مادر محسنی مانند هزاران مادر دیگری که فرزندان شان را رژیم جمهوری اسلامی در زندان ها شکنجه کرد و به قتل رساند، خواستار دادخواهی و محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت بود.

مادر لطفی و جمعی از مادران خاوران نیز به مناسبت درگذشت مادر محسنی پیام فرستاده اند که در زیر می خوانید:

از سالیان سرد و سیاه رژیم ستم شاهی تا دربند شدن فرزندان مان بعد از انقلاب و کشتار دهه شصت همراه و همگام بودیم با دیگر مادرانی که درد مشترکی برقلب بزرگشان سنگینی می کرد. سرانجام قلب پرشور مادر محسنی همراه و همگام ما دور از ایران و خاوران از حرکت باز ایستاد، اما سیر حرکت مادران در احقاق حقوق فرزندان جانباخته شان هیچ گاه باز نخواهد ایستاد، اگرچه فقدان او ضربه سهمگینی بر مبارزات مادران  خواهد بود. تا هریک از ما هستیم و باشیم مبارزه جریان خواهد داشت.