دادگاه تجدید نظر انتاریو هفته‌ی گذشته حکم دادگاهی که در سال ۱۹۹۶ شری شرات را به قتل فرزند نوزادش محکوم کرده بود ملغا اعلام کرد

شهروند ۱۲۵۹ ـ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹


 

دادگاه تجدید نظر انتاریو هفته‌ی گذشته حکم دادگاهی که در سال ۱۹۹۶ شری شرات را به قتل فرزند نوزادش محکوم کرده بود ملغا اعلام کرد و به این اشاره کرد که او با شواهد نادرست از دکتر چارلز اسمیت، پزشک بدنام، به اشتباه محکوم شده است. قاضی مارک روزنبرگ گفت: "شواهد نمی‌تواند دال بر قتل فرزند توسط متهم باشد". قاضی محکومیت شری شراتِ ۳۴ ساله را "قابل تاسف" خواند و گفت دکتر اسمیت "اشتباهات جدی" مرتکب شده است.

شری شرات از قتل تبرئه شد

پرونده به بیش از ۱۳ سال پیش برمی‌گردد که جاشوآ فرزند چهار ساله‌ی خانم شرات کشته شد و دکتر اسمیت تقصیر را به گردن او انداخت. شرات بر اثر شواهدی که امروز معلوم است صحت ندارند بیش از یک سال را در زندان گذراند. دیگر نقطه‌ی تلخ اینجا بود که پسر دیگر او، آستین، که در زمان حادثه دو سال بیشتر نداشت از مادرش جدا شد و به سرپرستی مقامات مربوط به حقوق کودکان گذاشته شد. با وجود حکم دادگاه تجدیدنظر، شری هنوز نمی‌تواند پسرش را که اکنون ۱۶ سال دارد ببیند و تنها می‌تواند سالی ۲ نامه برای او بفرستد. او در مصاحبه با رسانه‌ها گفته است که بیصبرانه منتظر دیدن پسرش است.


 

پزشک بدنام

وکیل خانم شرات، در مصاحبه با رسانه‌ها با خشم بسیار علیه اسمیت صحبت کرده است و مهمترین آسیبی که خانم شرات خورده را "تمام خشم عمومی و تحقیری که آدم به عنوان بچه‌کش قلمداد می‌شود" می‌داند.

اما این اولین "اشتباه" دکتر اسمیتِ بدنام نیست. دو سال قبل بود که دادگاه‌ها ویلیام مالینز جانسون را از قتل برادرزاده‌ی خود تبرئه کردند در حالی که او قبلا با شواهد دکتر اسمیت به این جرم محکوم شده بود.

در حال حاضر هفت پرونده‌ی دیگر که با شواهد اسمیت ارائه شدند نیز منتظر بررسی در دادگاه‌های تجدید نظر هستند.