ایرانیان خارج از کشور برآنند که در روز جمعه ۸ ژانویه صدای آزادی خواهی مردم کشورمان را به هر شکلی که امکان دارند باز تاب دهند و …


شهروند۱۲۶۳- پنجشنبه ۷ژانویه ۲۰۱۰

ایرانیان خارج از کشور برآنند که در روز جمعه ۸ژانویه صدای آزادی خواهی مردم کشورمان را به هر شکلی که امکان دارند بازتاب دهند و خشونتی را که در این حرکت دمکراسی خواهی بر مردم رفته است به جهانیان نشان دهند.ما نیز در این حرکت سهیم میشویم و در این روز آکسیونی را سازمان می دهیم.

-در این آکسیون نمایشگاهی از عکس های مردم در تظاهرات صلح آمیز را به نمایش گذاشته و با پخش اعلامیه خواسته های آن ها را به گوش شهروندان میرسانیم.

حمایت شهروندان را با جمع آوری امضاء در محکومیت جنایات و خشونت های جمهوری اسلامی جلب می کنیم و با ارائه آن به پارلمان آلمان از نمایندگان می خواهیم که به نقض حقوق اولیه مردم توسط حکومت جمهوری اسلامی اعتراض کنند.

این آکسیون در روز جمعه ۸ ژانویه ۲۰۱۰ ساعت ۱۱ تا ۱۸ در مقابل در ورودی جلوی ایستگاه راه آهن مرکزی شهر کلن برگزار می شود. کسانی که مایل هستند در این حرکت سهیم شوند می توانند با شماره تلفن ۰۱۷۶۸۱۰۵۹۵۱۲ تماس بگیرند.