کتی داندردل در انتخابات سه شنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱، با پیروزی تاریخی حزبش توانست اولین نخست وزیر زن نیوفاندلند و لابرادور باشد.

کتی داندردل، رهبر محافظه کاران این استان است که حزبش برای سه دوره ی متوالی به پیروزی اکثریت رسیده است.

او در نطق پیروزی اش گفت: امشب که اینجا ایستاده ام، به این می اندیشم که مادربزرگ من و مادر او آیا می توانستند مرا در این جایگاه تصور کنند، در حالی که زنان تا سال ۱۹۲۵ در نیوفاندلند حق رای دادن نداشتند.

کتی داندردل نخست وزیر محافظه کار نیوفاندلند

داندردل ۵۹ ساله، به راحتی در حوزه ی خودش سنت جان پیروز شد. حزب او ۵۶ درصد رای مردم و ۳۷ کرسی را ازآن خود کرد، در حالی که ان دی پی با ۵ کرسی حزب سوم مجلس استان شد و ۲۵درصد آرای مردم را به دست آورد. حزب لیبرال که در موضع حزب رسمی اپوزیسیون با ۶ کرسی قرار گرفت تنها ۱۹ درصد آرا را به دست آورد.

در آغاز کمپین محافظه کاران ۴۳ کرسی، لیبرال ها ۴ و ان دی پی فقط یک کرسی در مجلس داشتند. در این انتخابات دو تن از وزرای محافظه کاران در حوزه های انتخابیه خود شکست خوردند.