شکل هایی که مرا شروع می کنند/ از دایره به بیضی می روند/ من         از میانِ شما      دَر نیامده ام /   برخاستن شاید مرا به خواب دعوت کند/ به تو…


 

شماره ۱۲۰۷ ـ پنجشنبه ۱۱ دسامبر  ۲۰۰۸


 


 

شکل ها


 

شکل هایی که مرا شروع می کنند

از دایره به بیضی می روند

من         از میانِ شما      دَر نیامده ام     

برخاستن شاید مرا به خواب دعوت کند

به تو

ای گور بلند!        تمام شده ی هر چیزی در تمامیتِ تو

بهانه ای که در دلم آب می آوَرَد

بچه ای که تو می آیی و می روی

می آری و می بَری…

خسته شدم!


 


 

واقعیت

 

واقعیت این است که من

درد می کند از تو به نعره های چشمی

واقعیت این است که اشک

گِرد می شود دورِ فکرهای گلوله

 

واقعیت ندارد:

،تَن، تویی شد و من درد می کند

 

(واقعیت فکر می کند)

تو مَست می کنی

واقعیت این است که