در تاریخ ۷ جون ۲۰۱۲، بنیاد پریا با همکاری گروه یاران تور یک روزه ای برای بازدید از داخل پارلمان و کتابخانه و قسمت های مختلف آن و حضور در صحن علنی مجلس ترتیب داده بودند که با استقبال خوب هموطنان روبرو شد.

گروه یاران از پارلمان دیدار کردند

 

محمد مقدم مسئولیت برگزاری این تور را برعهده داشت. بیش از ۷۰ تن در این سفر یک روزه شرکت داشتند و با دکتر رضا مریدی نماینده ایرانی تبار مجلس استانی از ریچموندهیل دیدار کردند.