نوعی از زندگی

داستان های کوتاه

مسعود نقره کار

ناشر، طراحی، چاپ و صحافی

Ad Graphics Publishing LLC.Casselberry,FL

www.adgraphicstudio.com

چاپ نخست ۲۰۱۲ میلادی

طراحی، صفحه آرایی و اجرای جلد: محسن بلوچیان

روی جلد کتاب مسعود نقره کار

مسعود نقره کار نویسنده و پژوهشگر، تا کنون ۲۷ کتاب و مقاله های بسیاری در چهار عرصه ای که کتاب هایش را تألیف کرده و یا نوشته، منتشر کرده است.

ـ تاریخ جنبش روشنفکری و کانون نویسندگان ایران (۶ کتاب)

ـ دگراندیشی و کشتار دگراندیشان در ایران (۵ کتاب)

ـ پزشکی و روانشناسی (۸کتاب)

ـ ادبیات داستانی (۸کتاب)

آثار مسعود نقره کار در عرصه ی ادبیات داستانی این ها هستند:

۱ـ آثار به زبان فارسی:

ـ بچه های اعماق (رمان)

ـ پنجره ی کوچک سلول من (رمان)

ـ قبیله ی من (رمان)

ـ بسوزان عشق (مجموعه داستان های کوتاه)

ـ از سرزمین رنج ( مجموعه داستان های کوتاه)

۲ـ آثار به زبان انگلیسی:

ـ مسیح گورستان طلایی (رمان)

ـ گوش کن! این صدای یک فرشته سیاه پوست است (مجموعه داستان های کوتاه)

ـ دنیا خانه ی من است (داستان کودکان، فارسی و انگلیسی) با نقاشی های روحی میربها