شماره ۱۲۰۲ ـ پنجشنبه ۶ نوامبر ۲۰۰۸

در مقاله قبل، اشاره شد که دو نوع کلی بیمه تحصیلی برای دو دسته واجدین شرایط وجود دارد. در نوع اول گفته شد که دانشجویان و محصلان و افرادی که اقامت کانادا را ندارند و با ویزای تحصیلی وارد خاک کانادا می شوند و بالطبع تخت پوشش بیمه دولتی استان و یا دولت مرکزی کانادا نیستند، در این حالت این بیمه می تواند تا سقف یک میلیون دلار آن ها را پوشش دهد و شرکت بیمه، پوشش دهنده ی هزینه های منطقی که در طول زمان (دوره) بیمه نامه به وجود آید، خواهد بود.

اگر دقت کنیم در مقایسه با بیمه های مسافرتی مخصوص مسافران (ویزیتور به کانادا) مقدار پوشش عددی این نوع بیمه (دانشجویی ـ تحصیلی) با داشتن پوشش یک میلیون دلار بسیار ارزان است، چرا که فقط با پرداخت ۴۷۰ دلار بیمه برای مدت یک سال می توان اخذ کرد. (در شرکتهای مختلف نرخ کیفیت پوشش و طول دوره متفاوت است).

و اما شروع پوشش بیمه در خصوص بیمارستان Hospital Accommodation

بیمه در این خصوص، تا سقف ۶۰ روز پوشش می دهد. پوشش بیمارستان در این خصوص برای هر مورد بیماری، تصادف و حالت اضطراری است.

تخت بیمارستان، در این نوع بیمه، در اتاق نیمه خصوصی خواهد بود و همچنین درمان سرپایی بیمار در بیمارستان از دیگر پوشش این نوع بیمه نامه است.


دکتر روانشناس Psychiatric Treatment در این خصوص بیمه نامه تا سقف ۱۰۰۰۰ دلار، در صورت موافقت (تایید) و نظر بیمارستان قابل پرداخت است. و در صورت مشاوره سرپایی و بدون بستری شدن تا سقف ۱۰۰۰ دلار قابل پرداخت است.

از دیگر موارد خارج از حالت تصادف و اضطراری که لازم به مراجعه پزشک است، در این خصوص معالجه و ویزیت و مراجعه به پزشک را می توان نام برد که مورد پوشش خواهد بود.

بی شک گاهی نیاز به تشخیص بیماری و انجام آزمایشات است، لذا در این نوع بیمه نامه متقاضی می تواند از پوشش انجام آزمایشات جهت تشخیص بیماری (Diagnostic Services) و آزمایشات دیگر نظیر عکسبرداری X-ray استفاده کند.

همچنین درخصوص Paramedical Services می توان از پوشش کامل (Para Medical) آن استفاده کرد.

گفتار درمانی Speech Therapist از دیگر موارد قابل پوشش در این نوع بیمه است.

در صورت نیاز به مواردی دیگر نظیر فیزیوتراپیست، کایروپرکتور، متخصص بیماریهای استخوان (Osteopath) ، طبیعی درمانی، پزشک و متخصص پا و همچنین ارتوپدی و موارد دیگر می توان اشاره کرد که مورد پوشش خواهد بود.

لازم به ذکر است در خصوص موارد قید شده برای هر مورد تا سقف ۵۰۰ دلار قابل پوشش است که خود نشان دهنده پوشش خوب در این نوع بیمه نامه است.

مطلب قابل یادآوری این است که برای هزینه های سرپایی و جزیی، متقاضی بیمه (بیمه شده)، هزینه را پرداخت کرده و سپس با تکمیل فرم مخصوص (Claim) پول پرداخت شده را طلب می نماید.

به ادامه مطالب در این خصوص در آینده توجه فرمایید.


* محمد رحیمیان کارشناس بیمه و سرمایه گذاری است.

ایمیل نویسنده:

info@insufin.com