شماره ۱۲۰۵ ـ پنجشنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۰۸

Small Business Management Guideline

راهنمای مدیریت کسب و کار کوچک

درس دوم

مقدمه


طی جلسه گذشته با عنوان موضوع جدید مدیریت کسب و کار کوچک (SB) به چگونگی راه اندازی یک کسب و کار کوچک، ویژگیهای کارآفرینان(صاحبان کسب وکار)و علل موفقیت آنها اشاره کردیم. در این بخش در ادامه مطلب، به چگونگی آماده سازی SB و چالش های واقعی و یا خیالی کارآفرینان در ابتدای کارSB می پردازیم.


آماده سازی کسب و کار کوچک


در ابتدای شروع یک SB، آنچه که بسیار حائز اهمیت است، آنست که کارآفرین کسب و کار خود را با چشم باز و با ملاحظه واقعیات آغاز نمائید. بر این اساس جهت اطمینان از موفقیت SB، لزوم برقراری یک “طرح کسب و کار”(business plan) مناسب با توجه به تمامی جوانب مرتبط با آن ضروری خواهد بود، لذا برای اطمینان از این امر، در ابتدا میبایست مواردی کاملاً روشن گردد.

سئوالات ارائه شده در زیر میتوانند به عنوان مبنا و راهنمای اولیه جهت آماده سازی SB مورد نظر قرار گیرند که مستلزم یک بررسی و تحقیق کامل و همه جانبه از سوی کارآفرین، جهت تحقق ایده و طرح خود به شکلی عملی و اجرائی خواهد بود.

۱ـ آیا محصول و خدمات قابل عرضه از سوی کارآفرین به صورت مستمر از سوی مصرف کنندگان و بازار مورد تقاضا خواهد بود؟ در این صورت، چه تعداد از ایشان و به چه قیمتی از این محصول و خدمات بهره مند خواهند شد؟

۲ـ آیا برای محصول و خدمات SB در بازار رقیبی وجود دارد؟ در این صورت مزایا و برتری های محصول و خدمات جدید چه خواهد بود؟

۳ـ در صورت فروش، محصول و خدمات SB در کجا و چگونه قابل دسترس خواهند بود؟ آیا تامین کنندگان شما به صورت قابل اطمینان، قادر به تامین به موقع آنها خواهند بود؟

۴ـ اگر کارآفرین شخصاً یک محصول یا خدمات جدیدی را طراحی نموده باشد، آیا نسبت به حمایت و مراقبت از حقوق فکری و معنوی خود اقدامی داشته است؟ در صورت اختراع و یا ابداع یک محصول جدید، آن را به ثبت رسانده است؟

۵ـ چنانچه کسب و کار جدید در قالب اینترنت و به صورت “e-business” انجام خواهد شد، چگونه محصول و خدمات به مشتریان و مصرف کنندگان تحویل خواهد شد؟ این فرایند تحویل چقدر در قیمت تمام شده محصول و خدمات مورد نظر تاثیر خواهد داشت؟

۶ـ در صورتی که SB به صورت خانگی (home-based) و یا به شکل e-business فعالیت داشته باشد، چگونه مشتریان و خریداران به شکلی مطمئن به محصول و خدمات مورد نظر دسترسی خواهند داشت؟

۷ـ در صورت نیاز SB به جذب و به کارگیری دیگران، چه تعداد نیرو و با چه میزان حقوق و دستمزد نیاز خواهد بود؟ توان پرداخت شما چگونه خواهد بود؟ در صورت نیاز ایشان به آموزش، هزینه های مربوطه چقدر بوده و چگونه تامین خواهد شد؟

۸ـ آیا برای شروع و یا ادامه فعالیت SB نیاز به اخذ گواهینامه (certificate) و یا انطباق با استاندارد خاصی میباشد؟در این صورت، هزینه های آن چقدر در کسب و کار تاثیر خواهد داشت؟

۹ـ در مجموع چه میزان سرمایه برای شروع SB مورد نیاز خواهد بود و چگونه تامین خواهد شد؟

۱۰ـ معرفی و تبلیغ محصول و خدمات SB، چگونه و در کجا انجام خواهد شد؟ هزینه های مرتبط با آن چقدر خواهد بود؟

قطعاً با پاسخ مناسب به سئوالات مورد نظر، شرایط برای طرح ریزی و تحقق اهداف SB تسهیل خواهد شد.


چالش های اولیه SB

در مراحل اولیه شروع یک SB، میبایست به عوامل متعددی توجه داشت و مسائل و مشکلات آن را به صورتی مناسب و منطقی با برنامه ریزی صحیح برطرف نمود. در این ارتباط، بسیاری از کارآفرینان در ابتدای راه اندازی SB دچار چالش های فکری متعددی میشوند که به نوعی ممکن است تحت تاثیر توهمات “شکست، نتوانستن و عدم موفقیت”، در برخی موارد به صورتی غیرواقعی بروز نمایند. برخی دیگر از این مسائل و مشکلات منطقی و بجا بوده که بایستی به صورت شایسته و با به کارگیری یک “طرح کسب و کار” متناسب با آنها روبرو شد.

جهت روشن شدن این موضوع، در اینجا به نتایج یک نظرسنجی که در سال ۲۰۰۵ از ۴۰۴۱ شرکت کانادائی انجام شده، مروری خواهیم داشت.


موضوع

درصد شرکت های در حال راه اندازی

(موضوع، چالش تلقی میشود)

درصد شرکت های فعال

(موضوع، چالش جدی است)

۱

داشتن سرمایه کافی برای شروع کسب وکار

۵۸%

۲۷%

۲

رعایت استانداردهای مرتبط با کسب و کار

۳۵%

۲۶%

۳

قوانین مالیاتی

۳۱%

۱۷%

۴

مسائل مالی با بانک ها

۲۸%

۱۹%

۵

هماهنگی فعالیت کسب و کار و توجه به خانواده

۲۷%

۵%

۶

تدارک منابع جهت مواد و تولید محصول

۲۵%

۱۵%


این نظرسنجی که از شرکت های در مرحله راه اندازی و مجموعه های در حال فعالیت، انجام شده، برخی از تصورات غلط را در بین کارآفرینان آشکار می کند که ممکن است در قالب یک توهم و یا یک تصور ذهنی، مانع جدی در تصمیم گیری های مناسب از سوی ایشان، بویژه در مراحل آغازین SB باشند.


مجید جان فرسا مشاور ارشد سیستم های مدیریت است.

ایمیل نویسنده:

janfarsa@yahoo.com